Jätevesien käsittelyt
Kosteikot
Kosteikko on rakennettu tai luontainen ojan, puron tai muun vesistön osa tai alue, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa ja muunkin ajan kosteaa, ja jossa on tyypillistä vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. (lähde)
Laskeutusallas ja kosteikko -yhdistelmät
Laskeutusallas ja kosteikko -yhdistelmä koostuu laskeutusaltaasta ja kosteikosta.
Laskeutusaltaat
Laskeutusaltaat ovat laskuojien yhteyteen padottuja tai kaivettuja yli metrin syvyisiä altaita, johon maa- tai metsätalousalueen valumavedet ohjataan. Laskeutusaltaan tavoitteena on hidastaa veden virtausta, jotta kiintoainetta laskeutuu altaan pohjaan. (lähde)
Maasuodattimet
Maapuhdistamoissa jätevesi esikäsitellään yleensä 2-3 saostussäiliössä ja johdetaan jakoputkilla ratkaisusta riippuen joko suoraan tai jakokaivon kautta imeytysputkiin. Maaperäkäsittelyjä ovat maahan imeytys ja maasuodatus. Maahan imeytys on yksinkertaisempi puhdistamo, jossa jätevesi puhdistuu olemassa olevassa maaperässä. (lähde)
Ojanpohjasuodattimet
Ojanpohjasuodattimessa on kerros salaojasoraa ja salaojaputkia ojan pohjalla, putken päällä on kerros suodatinmassaa esim. hiekan ja kalkin seosta. Vesi pakotetaan suotautumaan suodattimen läpi padotuksen avulla. (lähde)
Patoaltaat
Padot
Pintavalutuskentät
Pintavalutuskenttä on kosteikkotyyppi, joka on perustettu joko luonnontilaiselle tai ojitetulle suoalueelle ja jossa on vähintään puolen metrin paksuinen turvekerros. Pintavalutuskentällä ei ole pysyvästi avovesipintaisia alueita, vaan puhdistettava vesi virtaa turpeen pintakerroksissa. Pintavalutusta voidaan käyttää ympärivuotisesti vesienkäsittelyyn. (lähde)
Pohjapatoketjut
Pohjakynnyksellä pyritään estämään uomaa kuivumasta, mikä voi estää luiskien sortumia tai vähentää kiinto-aineksen kulkeutumista alapuolisiin vesistöihin. Pohjakynnyksiä voidaan käyttää myös tulvavesien viivyttämiseen ja kasteluveden varastointiin sekä happamuuden torjuntaan sulfaattipitoisilla mailla. Koskimaisella pohjakynnyksellä voidaan myös mahdollistaa kalan nousu purossa. (lähde)
Pohjapadot
Suodatinkentät
Suodatinkenttä eli maasuodattamo on jätevesiä puhdistava maaperäkäsittelymenetelmä (ks. maapuhdistamo). Jätevedet johdetaan rakennetun suodatinkerroksen läpi, jossa jätevesi puhdistuu biologisesti ja mekaanisesti. (lähde)
Suodattimet
Suodatin on yleistermi erilaisille rakenteille, joilla pyritään poistamaan ravinteita vedestä. (lähde)
Suojakaistat